Roots Reset ingezet bij bestrijding Japanse duizendknoop langs watergang

Bestrijding van Japanse duizendknoop nabij watergangen is belangrijk om dijken en taluds te beschermen. De Japanse duizendknoop is namelijk een invasieve exoot die snel kan uitgroeien en andere planten kan verdringen. Hierdoor kan de erosiebestendigheid van dijken in gevaar komen. Daarnaast kan er flinke schade aan dijken en oevers ontstaan door de diepe wortels. Mede hierom zet Waterschap De Dommel in op bestrijding van Japanse duizendknoop.

Vaak krijgen we vragen vanuit waterschappen of het ook mogelijk is om Roots Reset langs watergangen in te zetten. Deze en vele andere praktijksituaties met Japanse duizendknoop langs watergangen, laten zien dat Roots Reset goed in kan worden gezet bij de bestrijding van Japanse duizendknoop langs sloten.

Op de behandelde plek stond eerst een enorme haard van Japanse duizendknoop aan weerszijden van de watergang. Daarnaast groeide de Japanse duizendknoop bovenop een stuw. De haarden zijn allereerst afgemaaid en zorgvuldig afgevoerd. De achtergebleven wortels van de Japanse duizendknoop zijn ‘stuk’ gefreesd en tegelijkertijd is het CleaRoot-granulaat in de bodem ingewerkt. Dit is uitgevoerd op zowel de schuine gedeelten (talud), alsook op het vlakke gedeelte. Het bewerkte gebied is vervolgens afgedekt middels zuurstofdichte folies en beschermende (wortel)doeken. Voor het vastleggen van de folies en doeken is aan de kant van het water gebruik gemaakt van de reeds aangelegde beschoeiing. Hierdoor is het behandelde gedeelte in zijn geheel goed afgesloten, waardoor er ook aan de waterkant toevoer van zuurstof geen kans krijgt.

Roots Reset werd in dit project in nauwe samenwerking met (groen)aannemingsbedrijf Van Beers uitgevoerd.
Ook Japanse duizendknoop langs watergang bestrijden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies!